Verwerkersovereenkomst

  1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel hem daartoe verplicht, is Goetheer & Tolman Accountants verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Klant. De Klant kan hiervoor een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Behoudens schriftelijke toestemming van de klant heeft Goetheer & Tolman Accountants niet het recht de vertrouwelijke informatie die aan hem door de klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Goetheer & Tolman Accountants voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  3. In het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, zal Goetheer & Tolman Accountants persoonsgegevens van de klant verwerken. Goetheer & Tolman doet dit in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving alsmede haar privacy statement welke op de Website te raadplegen is.
  4. Goetheer & Tolman Accountants verstuurt digitale nieuwsbrieven aan haar Klanten en Eindgebruikers. Klant en eindgebruiker kunnen zich te allen tijde zich hiervoor afmelden.
  5. In het kader van de uitvoering van de dienst zal Goetheer & Tolman Accountants tevens persoonsgegevens verwerken van eindgebruikers. Goetheer & Tolman Accountants kwalificeert wat deze verwerking betreft als een bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
  6. Klant garandeert dat zij volledig aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, voldoet en dat zij gerechtigd is om Goetheer & Tolman Accountants als bewerker van de betreffende persoonsgegevens in te schakelen. Klant garandeert tevens dat zij gerechtigd is Goetheer & Tolman Accountants het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen. Klant vrijwaart Goetheer & Tolman Accountants volledig tegen alle claims van derde partijen die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Goetheer & Tolman Accountants en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door klant.
  7. Goetheer & Tolman Accountants spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen klant en Goetheer & Tolman Accountants te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Goetheer & Tolman Accountants legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de stand van de techniek. Klant verklaart kennis te hebben genomen van de door Goetheer & Tolman Accountants genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Klant vrijwaart Goetheer & Tolman Accountants volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Goetheer & Tolman Accountants getroffen technische en organisatorische maatregelen niet passend en/of afdoende zijn.
  8. De in deze overeenkomst opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.